Prevodi

Golden Fleece Translations pruža profesionalne usluge prevođenja primenjujući sistem načela koji garantuje rezultat vrhunskog kvaliteta i preciznosti, čak i kada je reč o najkomplikovanijoj i najtežnoj terminologiji. Naše osnovno načelo je da se prevod ne temelji na elekronskim rečnicima (kao što je inače slučaj u današnje vreme), ali isključivo na ljudskom faktoru i mreži saradnika koji nam stoje na raspolaganju po celom svetu i za svaki jezik. Prevodilačko majstorstvo naših saradnika obezbeđuje tačan prevod originalnog teksta uz prisustvo svih nijanski svakog jezika ponaosob, uključujući i stručnu terminologiju, rezultat koji ne može biti postignut korišćenjem elektronskog rečnika.

Na taj način, dobijate u ruke prevodilačko delo vrhunskog kvaliteta.

Oblasti:

Računovodstveni & finansijsko ekonomski prevodi

U Golden Fleece Translations su zaposleni saradnici ekonomisti i stručnjaci specijalizovani u oblasti ekonomske i tržišne terminologije, prevodioci koji rade prvoklasne prevode iz finansijsko ekonomske i računovodstvene oblasti. U vreme kada u svetu ekonomije prezicna razmena informacija i jasna komunikacija suštinski doprinose uspehu saradnje, podrška koju vam pružaju prevodilačke usluge vrhunskog kvaliteta, doprineće da se izdvojite. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Ekonomsko – tehničke projekte i Finansijske izveštaje
 • Bilanse
 • Mesečne – godišnje izveštaje
 • Biznis planove – izveštaje – nalaze
 • Međunarodne računovodstvene obrasce – računovodstvene obračune
 • Priznanice – fakture trgovinske razmene
 • Marketing tekstove – Management
 • Finansijsko ekonomske izveštaje
 • Dokumentaciju osiguravajućih zavoda ili organizacija
 • Poreske prijave
 • Univerzitetske radove
 • Bankarske izveštaje / dokumenta

Turizam & Pomorstvo

Imajući na raspolaganju saradnike iskusne u oblasti ekonomske i tržišne komunikacije i usko specijalizovane u oblastima turističkih i pomorskih pitanja, Golden Fleece Translations vam pruža usluge koje će zadovoljiti svaku vašu potrebu u oblasti turizma i pomorstva. Od najbanalnije do uže stručne. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Dokumentaciju međunarodne trgovine
 • Dokumentaciju uprave preduzećima
 • Marketing – reklame i veze sa javnošću
 • Biznis planove
 • Analize istraživanja tržišta
 • Tekstove međunarodne i evropske tematike
 • Sve vrste turističkih tekstova i analognih web stranica
 • Registracije brodova
 • Tekstove pomorskih kompanija i organizacija
 • Brodske dnevnike
 • Pomorska istraživanja i ostale tekstove pomorske industrije
 • Primene stranih jezika i / ili informatike u upravi i trgovini
 • Čartere
 • Tovarne listove
 • Pravne tekstove privatnog i javnog pomorskog prava
 • Ugovore i konvencije
metafraseis touristika nautiliaka

Filološki prevodi

Filološki prevodi pretvaraju prevod u umetnost, često sličnu književnosti iz razloga što prevod jednog književnog dela može biti skoro istog ranga kao i sačinjavanje istog.

U Golden Fleece Translations, a uz već obezbeđenu neprocenjive vrednosti saradnju sa književnicima i filolozima specijalizovanim u oblasti prevoda i poštujući uvek originalni tekst, pružamo sledeće prevodilačke usluge:

 • Filoloških tekstova i eseja
 • Novinarskih članaka
 • Književnih dela, poezije, pozorišnih dela, članaka, kritika
 • Teoloških i verskih tekstova
 • Istorijskih, arheoloških, etnoloških
 • Pedagoških tema
 • Umetničkih, tekstova kritike, istorije umetnosti i muzeologije
 • Tekstova filozofije, sociologije i psihologije

Prevodi upravnih dokumenata

Golden Fleece Translations realizuje prevode državnih i privatnih spisa i dokumenata izdatih u inostranstvu a namenjenih za upotrebu u Grčkoj kao i grčkih dokumenata za upotrebu u inostranstvu. Takođe, svoje prevodilačke radove prati uslugama overa dokumenata u cilju kompletne realizacije prevodilačkog procesa. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Ugovore
 • Sudske naloge – dokumenta za sudsku upotrebu
 • Mere zabrane i zahteve za odštete od strane osiguravajućih fondova ili organizacija
 • Stručne nalaze
 • Elaborate, zapisnike i odluke
 • Statističke analize
 • Dokumenta i ugovore
 • Preporuke
 • Izvode (iz matične knjige rođenih, venčanih, kršenih, umrlih)
 • Cirkulare
 • Diplome srednje škole
 • Potvrde o uspešno završenim seminarima & obukama
 • Potvrde o stečenim sposobnostima u oblasti informatike
 • Diplome stranih i grčkih fakulteta & tehnoloških obrazovnih ustanova
 • Sastave
 • Potvrde i Uverenja o studijama
 • Prava na intelektualnu, industrijsku svojinu i privrednu vrednost
 • Statute preduzeća
 • Dozvole i sertifikate
 • Diplome stranih jezika / potvrde o stepenu stečenog znanja
metafraseis dioikitikon eggrafon

Usmeni prevodi simpozijuma & skupova

Uz veliki broj stručnih saradnika specijalizovanih u raznim oblastima i naučnim poljima, realizujemo prevode simpozijuma, skupova i sve vrste manifestacija koje se organizuju ili u inostranstvu ili u našoj zemlji. Uvek vrhunski, najbrže moguće, tačno i na vreme i uz apsolutno poverenje. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće zapisnike i govore:

 • Simpozijuma
 • Sastanaka
 • Skupova
 • Odbora
 • Seminara
 • Međunarodnih manifestacija
 • Konferencija
 • Sednica

Privredni prevodi

Velika i mala preduzeća ali i privrednici individualno koji sarađuju sa inostranstvom, izabrali su Golden Fleece Translations u cilju konstantne podrške relevantno sa prevodima dokumentacije koja se tiče njihove tržišne politike i svakodnevne korespondencije pa sve do tekstova njihovih reklamnih prospekata, faktura i svega drugog neophodnog u cilju temeljenja njihovih privrednih aktivnosti u inostranstvu. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Prezentacije preduzeća i proizvoda
 • Generalne prezentacije
 • Prospekte / štampani materijal
 • Reklamni i marketinški materijal
 • Poslanice i korespondenciju
 • Godišnje bilanse
 • Marketing planove (marketing plans)
 • Kampanje Google AdWords & S.E.O.
 • Aktivnosti veza sa javnošću

Prevodi medicinskih & farmaceutskih tekstova

Tačnost i visok kvalitet prevoda medicinskih i farmaceutskih tekstova je polje rada jedne prevodilačke agencije koje ne trpi propuste. Golden Fleece Translations uz svu odgovornost relevantno sa kriznim faktorom koji prati svaki tekst medicinsko – farmaceutskog sadržaja, sarađuje sa lekarima specijalizovanim u relevantnoj oblasti i iskusnim prevodiocima koji preuzimaju na sebe realizaciju ovog zahtevnog prevodilačkog zadatka. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Medicinske i dijagnostičke preglede
 • Priručnike za medicinsku opremu, uređaje i aparate
 • Klinička istraživanja
 • Uputstva za korišćenje lekova
 • Obrazovne brošure za medicinske saradnike
 • Farmaceutske reklamne prospekte
 • Pakovanja za lekove i kozmetiku
metafraseis iatrika farmakeutika

Prevodi web stranica & e-shops

Golden Fleece Translations, svesna ogromnog značaja interneta u komunikaciji kao i rezultativnog aktivnog prisustva preduzeća na istom, pruža prevodilačke usluge za web stranice, e-shops i sve vrste internet aplikacija koje ubrzavaju suštinsku komunikaciju sa svetskim tržištem i nacionalnim i lokalnim stanovništvom koje karakterišu kulturološke i jezičke specifičnosti.

Za sve firme, preduzeća, organizacije i privatnike, bez obzira na delatnost i branšu, Golden Fleece Translations realizuje, za veliki broj jezika, sledeće prevode:

 • Sadržaj (tekstove) web stranica
 • Informacije o stranici
 • Grafičke elemente web stranice (naslov, podnaslovi, fotografije)
 • Osnovno jezičko prilagođavanje već prevedene web stranice

Tehnički, tehnološki i informatički prevodi

Tehnološki prevodi, kao i sve vrste tehničkih prevoda, zahtevaju uže stručnu specijalizaciju prevodioca, veliko iskustvo ali i budno praćenje tehnoloških razvoja čija ogromna brzina oblikuje današnju hi - tech realnost uz bezbroj tehnoloških naprava, gadgets i aplikacija koje su dostupne na tržištu.

Golden Fleece Translations u svojim redovima ima specijalizovane saradnike, iskusne prevodioce koji rezultativno pokrivaju sve prevodilačke potrebe u oblasti tehnologije. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Uputstva za korišćenje kompjutera i tableta
 • Uputstva za aparate fiksne i mobilne telefonije, priključke za kompjuter kao i grafičke kartice, internet uređaje kao što su modemi itd.
 • Uputstva za korišćenje telefonskih centrala, upotrebu kamera, štampača / foto kopir aparata / kancelarijskih višenamenskih aparata
 • Uputstva za upotrebu televizora, projektora, ekrana
 • Uputstva za upotrebu i instalaciju aparata
 • Uputstva za elektronsku i električnu opremu
 • Uputstva za tastature i periferne uređaje
 • Uputstva za mehaničku opremu
metafraseis texnikes texnologias

Prevodi pravnih tekstova

Pravni tekstovi spadaju u kategoriju prevoda koji zahtevaju suštinsko prevodilačko prilagođavanje.

Golden Fleece Translations, sarađujući sa iskusnim prevodiocima iz oblasti prava, realizuje prevode kako jednostavnih tako i najkompleksnijih pravnih tekstova za račun velikih kompanija i organizacija u Grčkoj i inostranstvu. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Ugovore
 • Konvencije / sporazume
 • Tužbe
 • Sudsku dokumentaciju
 • Potvrde

Zvanični prevodi dokumenata

Prevodi zvanične dokumentacije koje realizuje Golden Fleece Translations su do detalja u skladu sa odredbama grčkog zakonodavstva i u potpunosti odgovaraju standardima propisanim od strane grčke države. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Diplome iz inostranstva
 • Potvrde i zvaničnu dokumentaciju (potvrde o rođenju / venčanju / smrti, poreske potvrde i sl.)
 • Ekonomsku dokumentaciju
 • Pravnu dokumentaciju

metafraseis ptixia viografika

Prevodi diploma & biografija

U slučaju diploma i biografija, važno je naglasiti da dobar i ¸¸uglancan¸¸ prevod može da istakne sposobnosti i kvalifikacije individue i tako postane ¸¸pasoš¸¸ za jedan novi svet u profesionalnoj karijeri.

Na taj način, Golden Fleece Translations, odgovorno pristupajući ovoj vrsti prevoda, preuzima na sebe realizaciju prevoda biografija (u formi teksta ili Europass), diploma, diploma srednje škole, potvrda kao i zvaničnu overu istih. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Diplome stranih i grčkih fakulteta & tehnoloških obrazovnih institucija
 • Potvrde i Uverenja o studijama
 • Diplome stranih jezika / potvrde o nivou znanja
 • Preporuke
 • Potvrde o seminarima & obuci
 • Biografije
 • Diplome srednje škole
 • Analitično ocene sa ispita
 • Potvrde o stečenim sposobnostima iz oblasti informatike i drugih oblasti
UPOZNAJTE
Golden Fleece
Office Support
PUTUJTE
Golden Fleece
Travel Agency
PRIJAVA ZA newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon