Usluge

Kompetovanje predmeta u državnim službama

Kadrovi Golden Fleece Office Support su vam uvek na raspolaganju u cilju pružanja savetodavnih usluga a sve u cilju rezultativnog kompetovanja vašeg predmeta a koji se tiče državnog i privatnog sektora.

Svaki klijent koji se obraća našoj agenciji je za nas dragocen. Naši specijalizovani saradnici sa velikim iskustvom, jezičkim i pravnim studijama, uvek su spremni da vam pruže sve informacije, savete i podršku koja vam je neophodna.

Pratnja privrednih delegacija

Golden Fleece Office Support i njeni obučeni kadrovi stoje na raspolaganju klijenata u cilju pokrivanja potreba administrativne podrške relevantno sa privrednim delegacijama, službenim putovanjima, posetama sajmovima ili poslovnim sastancima i skupovima.

Transkripti

Golden Fleece Office Support pruža usluge prevoda snimaka garantujući kvalitet konačnog rezultata zahvaljujući sistemu prevoda usmene reči i duple kontrole konačnog teksta.

Prepis usmene reči sa snimka na papir se realizuje na taj način tako da se konačan tekst predaje klijentu oslobođen od pauza ili nepotrebnih ponavljanja, čitak je, ima kontinuitet i tačno prenosi originalno značenje.

Takođe, realizuje se detaljna ponovna kontrola koja pokriva eventualne praznine i koriguje konačni tekst u cilju postizanja savršenog konačnog prenosa snimljene usmene reči.

Golden Fleece Office Support pruža usluge transkripta u svim oblastima socijalno – ekonomskih aktivnosti (npr. medicinsko – farmaceutska, pravna, naučno istraživačka, privredna, komunikaciona itd.).

apomagnitofoniseis

Organizovanje manifestacija

Golden Fleece Office Support pruža usluge podrške u organizaciji bilo koje vaše manifestacije. Zajedno sa svojim saradnicima, pokriva vaše potrebe u cilju zvučnog ili video pokrivanja (snimci – video snimci), pruža usluge korespondencije u cilju što bolje organizacije a u saradnji sa agencijom za organizovanje konferencija može da pokrije manifestaciju bilo koje veličine.

Daktilografske usluge – unos podataka

Golden Fleece Office Support pruža daktilografske usluge kao i sve vrste unosa podataka u elektronskom obliku, u programe i aplikacije.

Svi transferi podataka sa rukom pisanih dokumenata u elektronsku formu ne sadrže samo običan unos teksta i podataka već se primenjuje proces oblikovanja teksta, obeležavanja stranica, margina, sve u skladu sa pravilima sačinjavanja teksta ali i potrebama koje je neophodno pokriti (oblikovanje teksta koje sadrži unos tabela, crteža, kolona i prikaza analiza ekonomskih podataka, fotografija itd.).

Sistem duple kontrole od strane različitih saradnika koji primenjuje Golden Fleece Office Support garantuje da će i rezultat daktilografskih usluga biti stoprocentno tačan i bez greške a sam tekst će biti predat o najkraćem mogućem roku pokrivajući vaše potrebe.

Cena se obračunava na osnovu broja reči, veličine slova i pasusa. U programu Excel cena se obračunava po učitavanju i relevantno sa poljima koja je neophodno kreirati i popuniti kao i na osnovu konačnog obima dokumenta.

Korektura teksta – proofreading

Korektura tekstova se realizuje na onim tekstovima čiji je prevod izuzetno težak i taj zadatak preuzimaju na sebe specijalizovani prevodioci koji su istovremeno i korektori i lektori, obučeni konkretno na tom polju terminologije vezanog za samu suštinu prevoda a sve u cilju kvalitetnog prenosa značenja relevantno sa originalom.

Golden Fleece Office Support pruža ovu uslugu konkretno i u slučajevima kada je prevod realizovan od strane drugih prevodilaca i prevodilačkih agencija kao i u slučajevima kada je neophodno izvršiti kontrolu kvaliteta bilo kog prevedenog teksta. Rezultat kontrole i procenat grešaka i propusta koji proizilaze dejstvuje kao indikator koji ukazuje da li je neophodno da jedan prevod bude odrađen ponovo iz početka.

U ovoj usluzi je sadržano i oblikovanje već otkucanih tekstova, ubacivanje fotografija i tabela, numeracija, skeniranje fotografija kao i sve drugo neophodno u cilju da tekst u celosti pokrije potrebe klijenta.

To su najčešće:
 • Štampani materijal i specijalna izdanja za seminare
 • Studentski radovi – diplomatski radovi
 • Prezentacije na simpozijumima i seminarima
 • Reklamni materijal za konferencije i druge manifestacije
grammatiaki ypostiriksi

Organizacija konferencija

Golden Fleece Office Support pružajući u potpunosti ključne usluge organizovanja konferencija (kao npr. usmeni prevod, administrativne usluge, prevodi, štampani materijal itd.), ne bi mogla a da isto tako odgovorno ne preuzme i rezultativno kompletnu organizaciju vaše konferencije. Naše dugogodišnje iskustvo, profesionalna savest na osnovu čijih načela radimo i odgovornost koja krasi naše pružanje usluga, garantuju organizaciju jedne uspešne konferencije, seminara, sastanka itd. koja će u potpunosti obezbediti realizaciju ciljeva koje ste još na samom početku zacrtali.

Administrativne usluge

U ovim zahtevnim i komplikovanim vremenima na tržištu rada, privrednici i njihove kompanije, bez obzira na veličinu i delatnost, pozvani su da brzo dejstvuju, oslanjajući se više nego ikad na visokospecijalizovane upravne administrativne usluge. Golden Fleece Office Support pruža podršku vašoj privrednoj delatnosti pružajući administrativne usluge – čak i one visoko zahtevne, koje nas i izdvajaju od ostalih. Zajedno ćemo proučiti vaše realne potrebe i isplanirati vrstu i obim administrativnih usluga koje vam pogoduju i koje će vam obezbediti odlično privredno poslovanje.

U slučaju da se radi o tek osnovanom preduzeću koje još nije formiralo svoju organizacionu strukturu, uz usko specijalizovane administrativne usluge, Golden Fleece Office Support vam pruža imidž odlično organizovane i struktuirane firme kao i suštinu ispravne i rezultativne realizacije upravnih poslova. Pružamo administrativne usluge u obliku paketa usluga koji sadrže grupisane srodne delatnosti ili u vidu pojedinačnih delatnosti.

Indikativno, možete zatražiti sledeće:

epimeleia keimenon

Lične usluge

U ovoj oblasti su sadržane usluge komunikacije, zakazivanja sastanaka, kompetovanje poslova vezanih za vas lično kao npr. briga o automobilu, hemijsko čišćenje itd., podsećanje na socijalne i porodične obaveze kao i medicinska i farmaceutska pitanja, definisanje i raspodela vremena koje vam stoji lično na raspolaganju itd.

Upravni poslovi

U ovoj grupi su sadržane usluge realizacije upravnih pomoćnih poslova, komunikacija sa saradnicima i državnim organima u cilju koordinacije poslova, programiranje i realizacija sastanaka saradnika i uprave, sačinjavanje izveštaja, nadgledanje vremenskih rokova, sačinjavanje zapisnika sa sastanaka, održavanje arhive, slanje elektronske pošte (e-mail), istraživanje na internetu, održavanje korespondencije i poslanica itd.

Usluge organizacije konferencija i manifestacija

U ovoj grupi su sadržane sve vrste administrativnih usluga neophodnih za uspešnu realizaciju konferencija, sastanaka, sajmova, seminara, turističkih delegacija, dočeka i smeštaja saradnika, pratnje, predstavljanja, registracije podataka, upisa učesnika itd.

epimeleia taksidiou

Organizacija putovanja

Deo administrativnih usluga Golden Fleece Office Support predstavlja i organizacija putovanja iz razloga što se ista često tiču poslovne delatnosti.

U cilju da vam pomognemo oko formalnih i manje prijatnih procedura vezanih za jedno putovanje a da bi vam omogućili da se koncentrišete na suštinu samog putovanja i uživate u njemu, preuzimamo na sebe realizaciju sledećeg:

 • Pregled avionskih linija i avio kompanija za vašu destinaciju
 • Rezervacije
 • Preuzimanje i slanje karata
 • Rezervacije hotela
 • Iznajmljivanje automobila
 • Nalaženje prevodioca
 • Kontrola cena, razdaljina, monetarnih razlika i razlika u vremenu itd.
 • Priprema i sačinjavanje programa poseta, obilaska znamenitosti, poslovnih prilika, relevantnih sajmova itd.
 • Priprema i predlog porodičnog programa
 • Briga o prtljagu
 • Generalni turistički aranžmani, realizacije, programi i kontrole.
SEE ALSO
Golden Fleece
Translations Services
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon