Γιατί Golden Fleece

Golden Ποιότητα
Υπηρεσιών

Μέσα από ένα δοκιμασμένο επί πολλά χρόνια σύστημα ανάθεσης, διεκπεραίωσης και παράδοσης του μεταφραστικού έργου… περισσότερα…

Χαμηλές
Τιμές

Γνωρίζουμε πολύ καλά την αγορά, τις υπηρεσίες που παρέχουμε και τους τρόπους εξασφάλισης της ποιότητάς τους, σε βαθμό… περισσότερα…

Ταχύτητα &
Συνέπεια

Η Golden Fleece Translations τηρεί αυστηρά τις προθεσμίες παράδοσης του μεταφραστικού έργου σας ενώ εγγυάται τη γρήγορη… περισσότερα…

Εμπιστοσύνη &
Εχεμύθεια

Για την Golden Fleece Translations και τους συνεργάτες της η εχεμύθεια είναι απαράβατη πολιτική, στα πλαίσια της παροχής… περισσότερα…

Μεταφράσεις

documents Επίσημα
Έγγραφα
περισσότερα…
graduations Πτυχία &
Βιογραφικά

περισσότερα…
health docs Ιατρικά Κείμενα
& Φαρμακευτικά

περισσότερα…
money documents Λογιστικά &
Χρηματοοικονομικά

περισσότερα…
congress Συνέδρια & Ημερίδες
περισσότερα…
emporio Εμπορικά
περισσότερα…
docs Διοικητικά Έγγραφα
περισσότερα…
market Νομικά Έγγραφα
περισσότερα…
documents Τεχνικές Τεχνολογίας
& Πληροφορικής
documents Ιστοσελίδες & E-shop
documents Τουριστικά & Ναυτιλιακά
documents Φιλολογικά
Διερμηνείες
Στην Golden Fleece Translations αντιμετωπίζουμε με μεγάλη υπευθυνότητα τη διερμηνεία καθώς πρόκειται για μια γλωσσική υπηρεσία που σε σύγκριση με τη μετάφραση δεν επιδέχεται τελικούς ελέγχους και το ποιοτικό αποτέλεσμά της εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο το διερμηνέα και την πληρότητα της κατάρτισής του, την εμπειρία του και το ταλέντο του…

περισσότερα…

Επικυρώσεις

Στην Golden Fleece Translations παρέχουμε υπηρεσίες επικυρώσεων που αφορούν:

• Επίσημη επικύρωση από δικηγόρο

Μια μετάφραση θεωρείται επίσημη όταν έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

Ο μεταφραστής προσκομίζει στο δικηγόρο τη μετάφραση μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο και ο δικηγόρος βεβαιώνει το ακριβές της μετάφρασης, καθώς και ότι το μεταφρασμένο έγγραφο πληροί τις προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Η επικύρωση από δικηγόρο είναι απαραίτητη για μεταφράσεις επίσημων δημοσίων εγγράφων όπως είναι τα διάφορα πιστοποιητικά, τα διαβατήρια, τα πτυχία, οι άδειες οδήγησης κ.λπ., είτε πρόκειται για έγγραφα εκδιδόμενα στο εξωτερικό τα οποία θα υποβληθούν σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες είτε για έγγραφα εκδιδόμενα στην Ελλάδα τα οποία θα υποβληθούν σε αλλοδαπές αρχές. Επίσης την επικύρωση δικηγόρου την βεβαιώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος για το γνήσιο της υπογραφής του Δικηγόρου.

Οι σχετικές μας υπηρεσίες

Η Golden Fleece Translations αναλαμβάνει να σας παραδώσει το μεταφραστικό της έργο επικυρωμένο από δικηγόρο μετά από την ζήτησή σας.

• Επισημείωση (Σφραγίδα Χάγης)

Η επισημείωση (APOSTILLE)είναι απλοποιημένη πιστοποίηση εγγράφων και συμβολαιογραφικών πράξεων που εκδίδονται στις χώρες που έχουν ενταχθεί στο σχετικό με την επισημείωση άρθρο 3 της «Σύμβασης της Χάγης». Αυτό σημαίνει ότι δημόσια έγγραφα που είναι πιστοποιημένα (από την εκδώσασα αρχή ή από συμβολαιογράφο) μπορούν να αποκτήσουν άμεσα ισχύ σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.

Η επισημείωση APOSTILLE χορηγείται από την αρμόδια αρχή της χώρας που εκδίδει το έγγραφο και τίθεται ως σφραγίδα σε πρωτότυπα έγγραφα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιώντας το γνήσιο της υπογραφής, την ιδιότητα με την οποία ενήργησε το πρόσωπο που υπογράφει το έγγραφο και την ταυτότητα της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο.

• Προξενική Θεώρηση

Η προξενική θεώρηση είναι μορφή θεώρησης εγγράφων για χρήση στο εξωτερικό. Χορηγείται σε έγγραφα τα οποία συντάσσονται στην επικράτεια κρατών που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης και πρόκειται να υποβληθούν στο έδαφος άλλου κράτους.

Η προξενική θεώρηση χρησιμοποιείται όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επισημείωση (Apostille) και πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο του εγγράφου αναγνωρίζεται ως έγκυρο και το ίδιο το έγγραφο ως γνήσιο από την αλλοδαπή νομοθεσία.
περισσότερα…

Οι πελάτες μας

SEE ALSO
Golden Fleece
Office Support
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon