epikyrwseis

Overe

U Golden Fleece Translations pružamo usluge overa i konkretno:

A. Obične overe zvanične dokumentacije.

Overa od strane naše prevodilačke agencije.

B. Zvanične overe od strane advokata.

Šta je zvanična overa

Prevod se smatra zvaničnim kada je overen od strane advokata.

Prevodilac dostavlja advokatu prevod zajedno sa originalnim tekstom i advokat potvrđuje tačnost prevoda kao i da je preveden tekst u skladu sa odredbama grčkog zakonodavstva.

Overa advokata je neophodna za prevode zvaničnih državnih dokumenata / aktova kao što su razne potvrde, pasoši, diplome, vozačke dozvole itd. ili u slučaju kada se radi o dokumentaciji izdatoj u inostrastvu a koja će biti dostavljena grčkim državnim službama ili o dokumentima izdatim u Grčkoj a koja se podnose na uvid organima u inostranstvu. Takođe, overu advokata potvrđuje Advokatska Komora relevantno sa originalom potpisa advokata.

Naše usluge

Golden Fleece Translations preuzima na sebe da vam preda kompletno odrađen prevod overen od strane advokata a po vašem zahtevu.

C. Overa (haški pečat)

Šta je haški pečat

Overa (APOSTILLE) je pojednostavljena overa dokumenata i notarskih aktova koji se izdaju u zemljama koje potpadaju pod relevantan pod brojem 3 član ¸¸Haške Konvencije¸¸. To znači da dokumenta izdata od strane državnih službi i overena su (od strane organa koji su ista izdali ili od strane notara), su momentalno važeća u svim zemljama koje su uključene u navedeni zakonski okvir.

Overa APOSTILLE se izdaje od strane nadležnog organa zemlje koja izdaje dokumenat i stavlja se kao pečat na originalna dokumenta ili na overene fotokopije potvrđujući original potpisa, svojstvo na osnovu kojeg je dejstvovala osoba koja isti dokumenat potpisuje i podatke o pečatu koji nosi dokumenat.

Naše relevantne usluge

Golden Fleece Translations vam pruža informacije relevantno sa preduslovima overe dokumenata ovim pečatom (Apostille), katalog zemalja članica Haške Konvencije, katalog zemalja potpisnica Konvencije sa Grčkom relevantno sa prometom državnih zvaničnih dokumenata kao i svako drugo objašnjenje koje će vam biti neophodno.

U Golden Fleece Translations posedujemo veliko iskustvo u prevodima zvaničnih dokumenata i realizujemo sve neophodne procese o veoma kratkom roku. U prvom kontaktu sa nama, informišemo vas o tome koliko će vremena biti potrebno u cilju završetka prevoda i overe vaših dokumenata.

D. Konzularne overe

Šta su konzularne overe

Konzularna overa je vrsta overe dokumentacije u cilju korišćenja u inostranstvu. Overavaju se dokumenta koja su sačinjena na teritoriji zemalja koje nisu članice Haške Konvencije a biće podneta na uvid na teritoriji druge države. Konzularna overa se koristi u slučajevima u kojima nije moguće staviti haški pečat (Apostille) i potvrđuje da se sadržaj dokumenta smatra važećim kao i da je isti dokumenat originalan u skladu sa zakonodavstom u toj stranoj zemlji.

Relevantne usluge koje pružamo

Golden Fleece Translations vam pruža kompletne usluge i za konzularne overe koje se tiču prevoda pravnih, ličnih, ekonomskih ili druge vrste dokumenata uključujući i dokumenta koja se podnose na uvid i koriste u Konzulatu.

Indikativno, navodimo dokumenta čiju overu realizujemo kao agencija:

 • Ugovore / sporazume
 • Statute preduzeća
 • Dozvole i potvrde
 • Potvrde o izumu i patentiranju
 • Biografije
 • Fakture za odštete od osiguravajućih društava ili fondova
 • Diplome, analitične ocene i potvrde
 • Potvrde o intelektualnoj, industrijskoj svojini i privrednoj vrednosti
 • Mere zabrane
 • Nezvanične ugovore
 • Sudsku dokumentaciju
SEE ALSO
Golden Fleece
Office Support
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon