Prevodi

Golden Fleece Translations pruža profesionalne usluge prevođenja primenjujući sistem načela koji garantuje rezultat vrhunskog kvaliteta i preciznosti, čak i kada je reč o najkomplikovanijoj i najtežnoj terminologiji. Naše osnovno načelo je da se prevod ne temelji na elekronskim rečnicima (kao što je inače slučaj u današnje vreme), ali isključivo na ljudskom faktoru i mreži saradnika koji nam stoje na raspolaganju po celom svetu i za svaki jezik. Prevodilačko majstorstvo naših saradnika obezbeđuje tačan prevod originalnog teksta uz prisustvo svih nijanski svakog jezika ponaosob, uključujući i stručnu terminologiju, rezultat koji ne može biti postignut korišćenjem elektronskog rečnika.

Na taj način, dobijate u ruke prevodilačko delo vrhunskog kvaliteta.

Oblasti:

Računovodstveni & finansijsko ekonomski prevodi

U Golden Fleece Translations su zaposleni saradnici ekonomisti i stručnjaci specijalizovani u oblasti ekonomske i tržišne terminologije, prevodioci koji rade prvoklasne prevode iz finansijsko ekonomske i računovodstvene oblasti. U vreme kada u svetu ekonomije prezicna razmena informacija i jasna komunikacija suštinski doprinose uspehu saradnje, podrška koju vam pružaju prevodilačke usluge vrhunskog kvaliteta, doprineće da se izdvojite. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Ekonomsko – tehničke projekte i Finansijske izveštaje
 • Bilanse
 • Mesečne – godišnje izveštaje
 • Biznis planove – izveštaje – nalaze
 • Međunarodne računovodstvene obrasce – računovodstvene obračune
 • Priznanice – fakture trgovinske razmene
 • Marketing tekstove – Management
 • Finansijsko ekonomske izveštaje
 • Dokumentaciju osiguravajućih zavoda ili organizacija
 • Poreske prijave
 • Univerzitetske radove
 • Bankarske izveštaje / dokumenta

Turizam & Pomorstvo

Imajući na raspolaganju saradnike iskusne u oblasti ekonomske i tržišne komunikacije i usko specijalizovane u oblastima turističkih i pomorskih pitanja, Golden Fleece Translations vam pruža usluge koje će zadovoljiti svaku vašu potrebu u oblasti turizma i pomorstva. Od najbanalnije do uže stručne. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Dokumentaciju međunarodne trgovine
 • Dokumentaciju uprave preduzećima
 • Marketing – reklame i veze sa javnošću
 • Biznis planove
 • Analize istraživanja tržišta
 • Tekstove međunarodne i evropske tematike
 • Sve vrste turističkih tekstova i analognih web stranica
 • Registracije brodova
 • Tekstove pomorskih kompanija i organizacija
 • Brodske dnevnike
 • Pomorska istraživanja i ostale tekstove pomorske industrije
 • Primene stranih jezika i / ili informatike u upravi i trgovini
 • Čartere
 • Tovarne listove
 • Pravne tekstove privatnog i javnog pomorskog prava
 • Ugovore i konvencije
metafraseis touristika nautiliaka

Filološki prevodi

Filološki prevodi pretvaraju prevod u umetnost, često sličnu književnosti iz razloga što prevod jednog književnog dela može biti skoro istog ranga kao i sačinjavanje istog.

U Golden Fleece Translations, a uz već obezbeđenu neprocenjive vrednosti saradnju sa književnicima i filolozima specijalizovanim u oblasti prevoda i poštujući uvek originalni tekst, pružamo sledeće prevodilačke usluge:

 • Filoloških tekstova i eseja
 • Novinarskih članaka
 • Književnih dela, poezije, pozorišnih dela, članaka, kritika
 • Teoloških i verskih tekstova
 • Istorijskih, arheoloških, etnoloških
 • Pedagoških tema
 • Umetničkih, tekstova kritike, istorije umetnosti i muzeologije
 • Tekstova filozofije, sociologije i psihologije

Prevodi upravnih dokumenata

Golden Fleece Translations realizuje prevode državnih i privatnih spisa i dokumenata izdatih u inostranstvu a namenjenih za upotrebu u Grčkoj kao i grčkih dokumenata za upotrebu u inostranstvu. Takođe, svoje prevodilačke radove prati uslugama overa dokumenata u cilju kompletne realizacije prevodilačkog procesa. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Ugovore
 • Sudske naloge – dokumenta za sudsku upotrebu
 • Mere zabrane i zahteve za odštete od strane osiguravajućih fondova ili organizacija
 • Stručne nalaze
 • Elaborate, zapisnike i odluke
 • Statističke analize
 • Dokumenta i ugovore
 • Preporuke
 • Izvode (iz matične knjige rođenih, venčanih, kršenih, umrlih)
 • Cirkulare
 • Diplome srednje škole
 • Potvrde o uspešno završenim seminarima & obukama
 • Potvrde o stečenim sposobnostima u oblasti informatike
 • Diplome stranih i grčkih fakulteta & tehnoloških obrazovnih ustanova
 • Sastave
 • Potvrde i Uverenja o studijama
 • Prava na intelektualnu, industrijsku svojinu i privrednu vrednost
 • Statute preduzeća
 • Dozvole i sertifikate
 • Diplome stranih jezika / potvrde o stepenu stečenog znanja
metafraseis dioikitikon eggrafon

Usmeni prevodi simpozijuma & skupova

Uz veliki broj stručnih saradnika specijalizovanih u raznim oblastima i naučnim poljima, realizujemo prevode simpozijuma, skupova i sve vrste manifestacija koje se organizuju ili u inostranstvu ili u našoj zemlji. Uvek vrhunski, najbrže moguće, tačno i na vreme i uz apsolutno poverenje. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće zapisnike i govore:

 • Simpozijuma
 • Sastanaka
 • Skupova
 • Odbora
 • Seminara
 • Međunarodnih manifestacija
 • Konferencija
 • Sednica

Privredni prevodi

Velika i mala preduzeća ali i privrednici individualno koji sarađuju sa inostranstvom, izabrali su Golden Fleece Translations u cilju konstantne podrške relevantno sa prevodima dokumentacije koja se tiče njihove tržišne politike i svakodnevne korespondencije pa sve do tekstova njihovih reklamnih prospekata, faktura i svega drugog neophodnog u cilju temeljenja njihovih privrednih aktivnosti u inostranstvu. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Prezentacije preduzeća i proizvoda
 • Generalne prezentacije
 • Prospekte / štampani materijal
 • Reklamni i marketinški materijal
 • Poslanice i korespondenciju
 • Godišnje bilanse
 • Marketing planove (marketing plans)
 • Kampanje Google AdWords & S.E.O.
 • Aktivnosti veza sa javnošću

Prevodi medicinskih & farmaceutskih tekstova

Tačnost i visok kvalitet prevoda medicinskih i farmaceutskih tekstova je polje rada jedne prevodilačke agencije koje ne trpi propuste. Golden Fleece Translations uz svu odgovornost relevantno sa kriznim faktorom koji prati svaki tekst medicinsko – farmaceutskog sadržaja, sarađuje sa lekarima specijalizovanim u relevantnoj oblasti i iskusnim prevodiocima koji preuzimaju na sebe realizaciju ovog zahtevnog prevodilačkog zadatka. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Medicinske i dijagnostičke preglede
 • Priručnike za medicinsku opremu, uređaje i aparate
 • Klinička istraživanja
 • Uputstva za korišćenje lekova
 • Obrazovne brošure za medicinske saradnike
 • Farmaceutske reklamne prospekte
 • Pakovanja za lekove i kozmetiku
metafraseis iatrika farmakeutika

Prevodi web stranica & e-shops

Golden Fleece Translations, svesna ogromnog značaja interneta u komunikaciji kao i rezultativnog aktivnog prisustva preduzeća na istom, pruža prevodilačke usluge za web stranice, e-shops i sve vrste internet aplikacija koje ubrzavaju suštinsku komunikaciju sa svetskim tržištem i nacionalnim i lokalnim stanovništvom koje karakterišu kulturološke i jezičke specifičnosti.

Za sve firme, preduzeća, organizacije i privatnike, bez obzira na delatnost i branšu, Golden Fleece Translations realizuje, za veliki broj jezika, sledeće prevode:

 • Sadržaj (tekstove) web stranica
 • Informacije o stranici
 • Grafičke elemente web stranice (naslov, podnaslovi, fotografije)
 • Osnovno jezičko prilagođavanje već prevedene web stranice

Tehnički, tehnološki i informatički prevodi

Tehnološki prevodi, kao i sve vrste tehničkih prevoda, zahtevaju uže stručnu specijalizaciju prevodioca, veliko iskustvo ali i budno praćenje tehnoloških razvoja čija ogromna brzina oblikuje današnju hi – tech realnost uz bezbroj tehnoloških naprava, gadgets i aplikacija koje su dostupne na tržištu.

Golden Fleece Translations u svojim redovima ima specijalizovane saradnike, iskusne prevodioce koji rezultativno pokrivaju sve prevodilačke potrebe u oblasti tehnologije. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Uputstva za korišćenje kompjutera i tableta
 • Uputstva za aparate fiksne i mobilne telefonije, priključke za kompjuter kao i grafičke kartice, internet uređaje kao što su modemi itd.
 • Uputstva za korišćenje telefonskih centrala, upotrebu kamera, štampača / foto kopir aparata / kancelarijskih višenamenskih aparata
 • Uputstva za upotrebu televizora, projektora, ekrana
 • Uputstva za upotrebu i instalaciju aparata
 • Uputstva za elektronsku i električnu opremu
 • Uputstva za tastature i periferne uređaje
 • Uputstva za mehaničku opremu
metafraseis texnikes texnologias

Prevodi pravnih tekstova

Pravni tekstovi spadaju u kategoriju prevoda koji zahtevaju suštinsko prevodilačko prilagođavanje.

Golden Fleece Translations, sarađujući sa iskusnim prevodiocima iz oblasti prava, realizuje prevode kako jednostavnih tako i najkompleksnijih pravnih tekstova za račun velikih kompanija i organizacija u Grčkoj i inostranstvu. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Ugovore
 • Konvencije / sporazume
 • Tužbe
 • Sudsku dokumentaciju
 • Potvrde

Zvanični prevodi dokumenata

Prevodi zvanične dokumentacije koje realizuje Golden Fleece Translations su do detalja u skladu sa odredbama grčkog zakonodavstva i u potpunosti odgovaraju standardima propisanim od strane grčke države. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Diplome iz inostranstva
 • Potvrde i zvaničnu dokumentaciju (potvrde o rođenju / venčanju / smrti, poreske potvrde i sl.)
 • Ekonomsku dokumentaciju
 • Pravnu dokumentaciju

metafraseis ptixia viografika

Prevodi diploma & biografija

U slučaju diploma i biografija, važno je naglasiti da dobar i ¸¸uglancan¸¸ prevod može da istakne sposobnosti i kvalifikacije individue i tako postane ¸¸pasoš¸¸ za jedan novi svet u profesionalnoj karijeri.

Na taj način, Golden Fleece Translations, odgovorno pristupajući ovoj vrsti prevoda, preuzima na sebe realizaciju prevoda biografija (u formi teksta ili Europass), diploma, diploma srednje škole, potvrda kao i zvaničnu overu istih. Prevodimo sa velikog broja jezika sledeće:

 • Diplome stranih i grčkih fakulteta & tehnoloških obrazovnih institucija
 • Potvrde i Uverenja o studijama
 • Diplome stranih jezika / potvrde o nivou znanja
 • Preporuke
 • Potvrde o seminarima & obuci
 • Biografije
 • Diplome srednje škole
 • Analitično ocene sa ispita
 • Potvrde o stečenim sposobnostima iz oblasti informatike i drugih oblasti
SEE ALSO
Golden Fleece
Office Support
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon